ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว

- มีวัดบ้านห้วย เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

- งานประเพณีวันพริก  และของดีอำเภอขามสะแกแสง

- งานแห่เทียนพรรษา

ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
การจัดสถานที่ให้บริการของอบต.เหมาะสมหรือไม่
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


  หน้าแรก     งานป้องกันการทุจริต 
งานป้องกันการทุจริต
งานป้องกันการทุจริต  
     ประกาศเจตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผน ปปช. 2567เปิดอ่าน
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     ประกาศเจตจำนงค์การต่อต้านการทุจริต ปี 2566เปิดอ่าน
     ประกาศเจตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมเปิดอ่าน
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570)เปิดอ่าน
     รายงานผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564เปิดอ่าน
     ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตเปิดอ่าน
     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)เปิดอ่าน
     ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     มาตรการป้องกันขัดกันระหว่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปครอส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ประกาศ มาตรการใช้ดูลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองนาทที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ปี พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทเปิดอ่าน
     ประกาศ รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี งบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปครอส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     มาตรการป้องกันขัดกันระหว่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเปิดอ่าน
     ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเปิดอ่าน
     คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และการทุจริตเปิดอ่าน
     ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ององค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ ต.ค.2562 - มีนาคม 2563)เปิดอ่าน
     รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี พ.ศ. 2563 (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค 63)เปิดอ่าน
     แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี พ.ศ. 2562 (1 เม.ย. - 30 ก.ย.2562)เปิดอ่าน
     รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี พ.ศ. 2562 (1 ต.ค.61 - 31 มี.ค 62)เปิดอ่าน
     รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี พ.ศ. 2561 (1 ต.ค.60 - 31 มี.ค 61)เปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเปิดอ่าน
     มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ององค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนเปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
     บันทึกข้อตกลงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นระหว่างคณะผู้บริหารเปิดอ่าน
     ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตเปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 1 ต.ค.61 -31 มี.ค.62เปิดอ่าน
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักปลัด
งานบริหารบุคคล
กองช่าง
งานสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม
งานกิจการสภา
กองคลัง
งานควบคุมภายใน
การให้บริการ
แบบสอบถาม
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.236.134.129
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,060,906

เฟสบุ๊ก อบต.
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (OIT)
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
ถนนหนองหัวฟาน-บ้านหญ้าคา ต.เมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
Tel : 0-4475-6601 -2   Fax : 0-4475-6602
Email : obt_muangnat@hotmail.com / facebook :อบต.เมืองนาท
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.