ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว

- มีวัดบ้านห้วย เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

- งานประเพณีวันพริก  และของดีอำเภอขามสะแกแสง

- งานแห่เทียนพรรษา

ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
การจัดสถานที่ให้บริการของอบต.เหมาะสมหรือไม่
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


  หน้าแรก     สังคมและการปกครอง 

สังคมและการปกครอง
สังคมและการปกครอง  

สังคมและการปกครอง

 

การปกครอง

  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทแบ่งการปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้าน  ดังนี้หมู่ที่   1   บ้านเหนือ                 ผู้ใหญ่บ้าน   นายปรานี  ผันกลาง

หมู่ที่   2   บ้านเมืองนาท            ผู้ใหญ่บ้าน   นางภาวินี  โชติกลาง

หมู่ที่   บ้านทัพรั้ง                  ผู้ใหญ่บ้าน   นายสมาน  ฉิมกลาง

หมู่ที่   บ้านหนองโพธิ์            ผู้ใหญ่บ้าน    นายสมพงษ์    กลีบกลาง

หมู่ที่   บ้านห้วย                    ผู้ใหญ่บ้าน    นายโพธิ์    จงเย็นกลาง

หมู่ที่  บ้านเสมา                       กำนัน   นายประจักษ์ มุ่งเจียกกลาง

หมู่ที่  บ้านหนองไร่              ผู้ใหญ่บ้าน      นายกาฬสินธุ์  ศรีนอก

หมู่ที่  บ้านโนนพฤกษ์          ผู้ใหญ่บ้าน       นายมานะ จงปลูกกลาง

หมู่ที่  บ้านโนนข้าวตาก        ผู้ใหญ่บ้าน   นายสุพจน์  มุ่งเจียกกลาง

หมู่ที่  10  บ้านดอนตลุงหว้า      ผู้ใหญ่บ้าน   นายสมส่วน   วีรหังโส

-     จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาททั้งหมู่บ้าน มี  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ 1,  3, 4,  5,  6,  7,  8  และ  9 

-     จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทบางส่วน  มี  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ และหมู่ที่ 10 

ประชากร

                                องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท   มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น   4,465  คน           แยกเป็นชาย  2,242  คน     เป็นหญิง  2,223 คน    มีความหนาแน่นเฉลี่ย  115 คน/ตารางกิโลเมตร  และมีจำนวนครัวเรือน 1,018   ครัวเรือน  แยกเป็นแต่ละหมู่บ้าน

 

การศึกษา

                       1.  โรงเรียนประถมศึกษา    จำนวน    3   แห่ง  ได้แก่

-  โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง จำนวนครู  12  คน จำนวนนักเรียน  141  คน           ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายโสฐพล  บนภัทรวรรษ

-  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ   จำนวนครู   4   คน  จำนวนนักเรียน  21  คน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา (รักษาการ)   นายธีระยุทธ  พากลาง

-  โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์  จำนวนครู  5   คน  จำนวนนักเรียน  69  คน      ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายบุญพลอย   แอบจันอัด

                        2. โรงเรียนมัธยมศึกษา      จำนวน     1   แห่ง   ได้แก่

-  โรงเรียนบ้านเสมา  จำนวนครู  11    คน  จำนวนนักเรียน  132   คน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายปัญญา  หวังรวมกลาง

                        3.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน            10          แห่ง

การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

                ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทนนับถือศาสนาพุทธ  เป็นสังคมระบบเครือญาติ  พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  เป็นสังคมเกษตรกรรม  และมีองค์กรพื้นฐานระดับตำบล  หมู่บ้าน  เข้ามามีบทบาท  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง มีศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ได้แก่  หมอลำ  เพลงโคราช  มีสถาบันหรือองค์การทางศาสนา  ได้แก่

-   วัด       จำนวน    6   แห่ง     ได้แก่

    1.  วัดบ้านเหนือ                                     2. วัดบ้านทัพรั้ง

    3.  วัดบ้านหนองโพธิ์                               4. วัดบ้านห้วย

    5.  วัดบ้านเสมา                                      6. วัดบ้านหนองไร่   

-   ที่พักสงฆ์       จำนวน   1    แห่ง  ได้แก่

                    1. สำนักสงฆ์ย่าอุ่มศัทธายิ่ง

การสาธารณสุข

1. การให้บริการสาธารณสุข  โดยมีสถานบริการดังนี้

โรงพยาบาล            จำนวน        -           แห่ง

 -    สถานีอนามัยประจำตำบล (สถานีอนามัยบ้านห้วย) จำนวน แห่ง

2.   จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข (สถานีอนามัยบ้านห้วย)   จำนวน  7   คน     มีดังนี้

(1)  นายเกียรติพล    พรพิพัฒน์     เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข  7

                                               (หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านห้วย)

(2)  นางเฉลิมศรี       อานกำปัง     พยาบาลวิชาชีพ   8

(3)  นายสมพงษ์       ฉ่ำจอหอ      เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน2      

(4)  นายเอกรัฐ         ทองดีนอก    สาธารณสุขชุมชน

(5)  นางจินตนา      ฉิมกลาง       พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย

 

 

(6)  นางสาวณัฐกานต์   จงแต่งกลาง              คนงาน 

 

 

 

 

 

                -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อ.ส.ม.)  

 โดยมีนางภาวินี   โชติกลาง   เป็นประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อ.ส.ม.)  ประจำตำบลเมืองนาท    และมีประธาน อ.ส.ม.ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน   ดังนี้ 

 

(1)   นางสำรวย   ถินกลาง       ประธาน  อ.ส.ม.   หมู่ที่  1     บ้านเหนือ

(2)  นางภาวินี     โชติกลาง      ประธาน  อ.ส.ม.   หมู่ที่  2     บ้านเมืองนาท

(3)  นางลำไย       จินกลาง      ประธาน  อ.ส.ม.   หมู่ที่  3     บ้านทัพรั้ง

(4)  นางจำลอง    ขอห้องกลาง  ประธาน  อ.ส.ม.   หมู่ที่  4     บ้านหนองโพธิ์

(5)  นางแต่น       ผินกลาง       ประธาน  อ.ส.ม.   หมู่ที่  5     บ้านห้วย

(6)  นางไสว       ทองสุขนอก   ประธาน  อ.ส.ม.   หมู่ที่     บ้านเสมา

(7)  นางประไพ  เจริญโนนสูง    ประธาน  อ.ส.ม.   หมู่ที่  7     บ้านหนองไร่

(8)  นางอุไร      จงฟุ้งกลาง      ประธาน  อ.ส.ม.   หมู่ที่  8     บ้านโนนพฤกษ์

(9)  นางจำรัส      ฝีมือสาร        ประธาน  อ.ส.ม.   หมู่ที่  9     บ้านโนนข้าวตาก

(10) นางจิ้มลิ้ม    รอกลาง         ประธาน  อ.ส.ม.   หมู่ที่  10   บ้านดอนตลุงหว้า

 

 

 

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ    ร้อยละ  100

 


 

ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักปลัด
งานบริหารบุคคล
กองช่าง
งานสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม
งานกิจการสภา
กองคลัง
งานควบคุมภายใน
การให้บริการ
แบบสอบถาม
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.236.134.129
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,060,921

เฟสบุ๊ก อบต.
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (OIT)
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
ถนนหนองหัวฟาน-บ้านหญ้าคา ต.เมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
Tel : 0-4475-6601 -2   Fax : 0-4475-6602
Email : obt_muangnat@hotmail.com / facebook :อบต.เมืองนาท
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.