ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว

- มีวัดบ้านห้วย เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

- งานประเพณีวันพริก  และของดีอำเภอขามสะแกแสง

- งานแห่เทียนพรรษา

ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
การจัดสถานที่ให้บริการของอบต.เหมาะสมหรือไม่
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุญถม  เลี้ยงวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท พร้อมด้วย ผู้บริหาร กำนัน- ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเมืองนาท ประธาน อสม. หมู่ที่ 1-10 ตำบลเมืองนาท  ประชุมเพื่อกันพิจารณาการจัดการแข่งขันกีฬา "อบต.เมืองนาท คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 10" สรุปผลการประชุม กำหนดการจัดการแข่งขัน"อบต.เมืองนาท คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 10" ในระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง  ประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขัน 1.ฟุตบอลชาย 7 คน 2.วอลเล่ย์บอลหญิง 3. ตะกร้อชาย 4.กีฬาพื้นบ้าน โดยนักกีฬาที่จะทำการแข่งขันจะต้องเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองนาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4475-6601
เมื่อว้นที่  12  กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม การดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการยกระดับผลการประเมิน ITA  ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท เข้ารับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน  และในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกำนันตำบลเมืองนาท ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-10 ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 1-10 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท รวม 30 ท่าน ร่วมตอบแบบประเมิน EIT  เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับผลการประเมิน ITA  เพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทจะได้นำข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่  25  -  26  มกราคม  2567  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  ได้ออกทบทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน พร้อมทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบความเหมาะสมของพื้นที่ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ฯ  ในเขตองค์การบริหารส่ว่นตำบลเมืองนาท
วันที่  16  กุมภาพันธ์  2567  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  ได้ดำเนินกิจกรรม "จิตอาสา การณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า  หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) การ Kick  พร้อมกันทั้งจังหวัด  ภายใต้หัวข้อ "ปฏิบัติการทั้งจังหวัด PM.25)  ณ วัดบ้านห้วย  หมู่ 5  ต.เมืองนาท  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา
วันที่  23  พฤศจิกายน  2566     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  จัดก่ิจกรรมโครงการจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567  จำนวน  10   หมู่บ้าน  โดยมีพนักงานส่วนตำบลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่  15  กันยายน  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  ร่วมพิธีรับมอบโล่รางวัลต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ  งานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  "20  ปี  นวัตกรรม  สร้างสังคมสุขภาพ"  โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข
  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม :  การทำขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน / ขนมชั้น / น้ำพริกแคปหมู
กิจกรรมการแข่งกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท   ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 18  สิงหาคม  256 ณ โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ร่วมกิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2566 ​​​​​​​ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566  ณ โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง
กิจกรรมวันไหว้ครู   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันที่  15  มิถุนายน 2566       
กิจกรรมตามโครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด อบต.เมืองนาทคัพ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2566  ณ  ลานกีฬาโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง  อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา    
วันที่  12  สิงหาคม  2566   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  ร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  12  สิงหาคม  2566
วันที่  27  กรกฎาคม  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท จัดทำโครงการทำบุญเนื่องในเทศการเข้าพรรษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566
วันที่  21  กรกฎาคม  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม  ให้กับเด็กและเยาวชน  ประจำปีงบประมาณ  2566
วันที่  8  กรกฎาคม  2566   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  ได้ดำเนินกิจกรรมมอบบ้านผู้ยากไร้  โดยมีการสมทบทุนจากหน่วยงานต่าง  ๆ  รวมทั้ง  วัด  และประชาชน  ให้แก่นางสมนึก  เพชรพราว   บ้านเหนือ  หมู่ที่  1  ตำบลเมืองนาท  อำเภอขามสะแกแสง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  ส่งเสริมการทำบ่อดักไขมัน
วันที่  8  กรกฎาคม  2566   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  ได้จิตกรรม จิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมกับชุมชน และภาคีเครือข่าย  "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"  โดยร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง
วันที่  18  พฤษภาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  ร่วมด้วยผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และพนักงานส่วนตำบล  ร่วมกันจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช  ที่คลองอีสานเขียวบริเวณคลองประปาบ้านห้วย  หมู่ที่  5  ตำบลเมืองนาท  อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 : พิธีสำเร็จการศึกษาโรงเรียนอ่อนหวานวิทยาขามแสง Model วิทยาเขตเสมา - โนนข้าวตาก โดยนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  นพ.สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายทวีศิลป์ เสนามา นายอำเภอขามสะแกแสง และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนโรงเรียนอ่อนหวานวิทยาและผู้ส่วนเกี่ยวข้อง ณ วัดบ้านเสมา หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
วันที่  9  กุมภาพันธ์  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  ดำเนินการนำขยะอันตรายส่งมอบให้  อบจ.นครราชสีมา  เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี  ที่  สหกรณ์อำเภอบัวใหญ่

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักปลัด
งานบริหารบุคคล
กองช่าง
งานสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม
งานกิจการสภา
กองคลัง
งานควบคุมภายใน
การให้บริการ
แบบสอบถาม
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 34.236.134.129
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,060,824

เฟสบุ๊ก อบต.
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (OIT)
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
ถนนหนองหัวฟาน-บ้านหญ้าคา ต.เมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
Tel : 0-4475-6601 -2   Fax : 0-4475-6602
Email : obt_muangnat@hotmail.com / facebook :อบต.เมืองนาท
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.